Statut Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

§ 1

Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”  jest organizacją samorządową podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie wytwarzania, import uraz obrotu produktami leczniczymi  i innymi produktami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu w hurtowniach farmaceutycznych na mocy art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego. 

 

§ 2

Izba Gospodarcza działa pod nazwą „FARMACJA POLSKA”. W dalszych postanowieniach Statutu jest określana mianem „Izba”.

 

§ 3

Terenem działania Izby jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 5

Izba reprezentuje swych członków w zakresie ich działalności gospodarczej
przed organami administracji państwowej i samorządowej, urzędami
i instytucjami państwowymi, oraz wobec osób prawnych i fizycznych.

 

§ 6

Do podstawowych zadań Izby należy:

1) obrona interesów zawodowych członków Izby,

2) przyczynianie się do rozwoju życia gospodarczego i wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,

3) propagowanie optymalnych form organizacyjnych działalności gospodarczej,

4) przedstawianie urzędom państwowym opinii, stanowiska i poglądu
w sprawach praktyki gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi a także innymi produktami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu w hurtowniach farmaceutycznych na mocy art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego,

5) opiniowanie aktów prawnych, regulujących działalność gospodarczą członków Izby,

6) propagowanie reguł działalności gospodarczej, opartych na uczciwości kupieckiej.

 

§ 7

Izba realizuje swoje zadania w następujących formach:

1) współpraca z Sejmem i Senatem oraz z naczelnymi organami administracji państwowej, a zwłaszcza z Ministerstwami: Zdrowia, Finansów, Gospodarki, Skarbu Państwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

2) współpraca z odnośnymi komisjami parlamentarnymi,

3) działalność informacyjna w środkach społecznego przekazu,

4) działalność doradcza i konsultacyjna,

5) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi
i stowarzyszeniami, oraz z organami samorządowymi,

6) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach w działalności gospodarczej.

7) koordynowanie działań i współpraca z członkami Izby – w ramach realizacji   

określonych projektów edukacyjnych, szkoleniowych, marketingowych (dozwolonych prawem) i konsultacyjnych. 

8) współpracą z organizacjami świadczącymi usługi na rzecz firm farmaceutycznych i działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia. 

 

§ 8

Izba może prowadzić działalność gospodarczą dla uzyskania dochodów, zasilających działalność statutową Izby.

 

§ 9

Izba może przejmować niektóre zadania organów administracji państwowej, przekazane przez Radę Ministrów.

 

§ 10

Podmioty gospodarcze, które przystąpiły do Izby stają się jej członkami
oraz podlegają postanowieniom Statutu i aktom władz Izby.

 

§ 11

Do Izby może przystąpić każda osoba prawna i fizyczna prowadząca działalność
w zakresie wytwarzania, importu i obrotu produktami leczniczymi i innymi produktami oraz wyrobami dopuszczonymi do obrotu w hurtowniach farmaceutycznych na mocy art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego a także prowadząca działalność na rzecz firm farmaceutycznych. 

 

§ 12

Osoba przystępująca jest zobowiązana przedłożyć dokument, zaświadczający
 o prowadzonej działalności gospodarczej, złożyć deklarację według ustalonego wzoru oraz jednocześnie wpłacić wpisowe w kwocie 50,- zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

§ 13

1. O przyjęciu do Izby decyduje władza wykonawcza, która w terminie 30 dni
od otrzymania deklaracji i właściwych dokumentów powiadamia zainteresowanego o przyjęciu w poczet członków Izby.

2. W tym samym terminie władza wykonawcza powiadomi zainteresowanego
o odmowie przyjęcia, podając uzasadnienie tej decyzji i informując o prawie odwołania do władzy nadzorczej.

 

§ 14

1. Osoba, której odmówiono przyjęcia do Izby, ma prawo odwołać się do władzy nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej władzy wykonawczej. Władza nadzorcza rozpoznaje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Decyzja władzy nadzorczej jest ostateczna. W wypadku decyzji negatywnej dla zainteresowanego, Izba niezwłocznie zwróci wpisowe.

 

2. Członkowie Izby mają prawo:

1) do udziału w Walnym Zgromadzeniu Izby,

2) do pełnienia funkcji we władzach Izby,

3) do zgłaszania wniosków i propozycji, dotyczących statutowej działalności Izby,

4) do uczestniczenia w przedsięwzięciach Izby, kierowanych do ogółu członków.

 

§ 15

Członkowie Izby są zobowiązani:

1) do przestrzegania postanowień Statutu,

2) do czynnego udziału w działalności statutowej Izby,

3) do partycypowania w kosztach działalności Izby i regularnego wpłacania obowiązującej składki,

4) do informowania Izby o zmianach w swojej działalności zawodowej
w zakresie niezbędnym dla podjęcia decyzji o członkostwie,

5) do  stosowania   się  do   uchwał   podejmowanych    przez    Walne  Zgromadzenie,

6) do przestrzegania zasad etyki marketingu farmaceutycznego zawartych
w Kodeksie Farmaceutycznej Etyki Marketingowej, którego sygnatariuszem jest Izba   Gospodarcza „FARMACJA   POLSKA”.  

 

§ 16

Członek Izby może wystąpić z niej w każdym czasie za pisemnym oświadczeniem 
i zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia; okres wypowiedzenia może być skrócony na wniosek Członka lub Zarządu Izby.

 

§ 17

1. Członek Izby będzie z niej wykluczony w wypadku:

1) zwłoki w płaceniu składki przez 2 kolejne okresy płatności,

2) działalności na szkodę Izby lub jej członków.

2 Członkostwo osoby fizycznej ustaje z chwilą jej zgonu bądź zaprzestania działalności w zakresie opisanym w Statucie, a osoby prawnej z chwilą wykreślenia jej z rejestru.

3. Na wniosek Członka Zarząd Izby może prolongować termin zapłaty składki o nie więcej niż jeden okres, w takim wypadku wykluczenie nastąpi po bezskutecznym upływie tego okresu.

4. Władza nadzorcza może przywrócić Członka wykluczonego z powodu zalegania
z zapłatą składki, jeśli osoba wykluczona złoży stosowny wniosek, zapłaci zaległe składki i zadeklaruje terminowe płatności bieżące. Przywrócenie członkostwa może nastąpić tylko raz.

 

§ 18

Władza wykonawcza powiadomi Członka Izby o wykluczeniu niezwłocznie
po podjęciu stosownej decyzji.

 

§ 19

Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się. Przepis § 14, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 20

Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Izby.

 

§ 21

W posiedzeniu Walnego Zgromadzenia uczestniczą Członkowie Izby osobiście; Członków, będących osobami prawnymi reprezentują władze tych osób
lub uprawnieni pełnomocnicy.

 

§ 22

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwał; jeśli wynikają
one z przyjętego porządku obrad, a w posiedzeniu bierze udział przynajmniej
25% Członków Izby.

 

§ 23

Walne Zgromadzenie jest uprawnione w sprawach:

1) zmiany Statutu,

2) określenia składki członkowskiej i terminu jej płacenia oraz wysokości wpisowego,

3) ustanowienia i odwołania władzy wykonawczej i nadzorczej,

4) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Izby,

5) udzielenia władzom Izby absolutorium z działalności w minionym okresie sprawozdawczym,

6) rozwiązania i likwidacji Izby.

 

§ 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje na corocznych posiedzeniach zwyczajnych
oraz na posiedzeniach nadzwyczajnych.

2. Posiedzenia zwyczajne odbywają się w każdym czasie, nie później jak do dnia
30 kwietnia.

3. Posiedzenia nadzwyczajne odbywają się w każdym czasie, nie później niż
w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania zwołania Walnego Zgromadzenia. Uprawnionymi do zgłoszenia takiego żądania są członkowie Izby w ilości nie mniejszej niż 10% ogółu oraz władza nadzorcza Izby. Żądanie członków wymaga uzasadnienia i formy pisemnej. Żądanie władzy nadzorczej wymaga formy pisemnej.

 

§ 25

Walne Zgromadzenie zwołuje władza wykonawcza Izby. W razie bezczynności władzy wykonawczej, Walne Zgromadzenie zwoła władza nadzorcza.

Niezależnie od tego władza nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, jeśli stwierdzi szkodę w interesach Izby powstałą wskutek zawinionego działania lub zaniechania władzy wykonawczej.

 

§ 26

Głosowanie na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia jest jawne. Jednakże
w sprawach wyboru lub odwołania członków władzy wykonawczej i nadzorczej głosowanie jest tajne. Każdy członek Izby ma prawo do jednego głosu „za”, „przeciw” albo „wstrzymującego się” w danej sprawie. Uchwały podejmowane
są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu wymagają innej proporcji głosów w danej sprawie.”

 

§ 27

Organem wykonawczym Izby jest Zarząd Izby.

 

§ 28

1. Zarząd Izby wybierany jest spośród członków Izby przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat i składa się od 3 do 9 osób.

2. Zarząd Izby na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezesa
i wiceprezesa; pozostałe osoby uczestniczą w pracach Zarządu
w charakterze członków Zarządu.

 

§ 29

1. Wobec wszelkich władz i urzędów oraz osób prawnych i fizycznych Izba  reprezentowana jest  przez  prezesa  bądź  wiceprezesa lub pozostałych dwóch Członków Zarządu łącznie.

2. Zarząd Izby zaciąga zobowiązania i podpisuje je w imieniu Izby w składzie dwóch członków Zarządu, działających łącznie, jeżeli wartość zobowiązania przekracza 20000,- zł.(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

§ 30

Do kompetencji Zarządu Izby należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone
do pozostałych władz Izby.

 

§ 31

1. Zarząd Izby działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

 

2. Zarząd Izby organizuje obsługę biurową Izby.

 

§ 32

1. Członek Zarządu Izby może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Członek Zarządu Izby, któremu nie udzielono absolutorium staje się automatycznie odwołanym z Zarządu.

 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje:

a) wskutek rezygnacji członka Zarządu złożonej na piśmie, 

b) wskutek utraty przez członka Zarządu zdolności do reprezentowania firmy, która desygnowała go do ubiegania się o członkostwo w Zarządzie Izby,

c) w przypadku wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w Izbie przez firmę, której przedstawicielem jest osoba wybrana na członka Zarządu.

 

§ 33

1. Władzę nadzorczą Izby stanowi Rada Nadzorcza Izby wybierana przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby na okres 4 lat, w liczbie od 3 do 5 osób.

2. Rada Nadzorcza Izby na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego; pozostałe osoby pozostają w Radzie Nadzorczej jako członkowie.

 

§ 34

Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej Izby należy nadzór i kontrola działalności Zarządu Izby pod względem zgodności z prawem, Statutem i aktami władz Izby oraz gospodarki finansowej Izby pod względem celowości rozporządzeń finansowych.

 

§ 35

Dla wykonania czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza jest uprawniona
do wglądu w dokumentację Izby oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu Izby.

 

§ 36

Z każdej czynności kontrolnej Rada Nadzorcza sporządza protokół. Ponadto Rada Nadzorcza jest zobowiązana sporządzać roczne sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia, zatwierdzające wnioski w przedmiocie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

 

§ 37

W wypadku kontrolowania zakresu działalności Zarządu, wymagającego wiedzy specjalistycznej, Rada Nadzorcza jest uprawniona angażować ekspertów na koszt Izby. Stosowną umowę zawiera w imieniu Izby Przewodniczący Rady Nadzorczej.

 

§ 38

Rada Nadzorcza działa w oparciu o postanowienia Statutu oraz regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

2.   Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje:

a) wskutek rezygnacji członka Rady Nadzorczej złożonej na piśmie, 

b) wskutek utraty przez członka Rady Nadzorczej zdolności do reprezentowania firmy, która desygnowała go do ubiegania się o członkostwo w Radzie Nadzorczej,

c) w przypadku wykluczenia lub rezygnacji z członkostwa w Izbie przez firmę, której przedstawicielem jest członek Rady Nadzorczej.

 

§ 40

Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem powierzonych im funkcji lub czynności zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Członkom Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Rady Nadzorczej zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym Regulaminem.

 

§ 41

Majątek Izby stanowią kwoty wpłacane przez członków Izby, darowizny, zapisy  i wpływy z działalności gospodarczej oraz nieruchomości i ruchomości.

 

§ 42

1. Składka członkowska płacona jest za okresy kwartalne z góry do końca pierwszego miesiąca kwartału.

2. Walne Zgromadzenie może dokonać zmiany wysokości lub okresów płatności albo terminu zapłaty składki bez zmiany niniejszego Statutu.

3. Pierwszą składkę członkowską ustali założycielskie Walne Zgromadzenie Izby.

 

§ 43

Izba może przystąpić do krajowych i zagranicznych organizacji działających na rzecz farmacji, medycyny, biznesu oraz samorządu gospodarczego.

O przystąpieniu, jak też o wystąpieniu decyduje Walne Zgromadzenie.

 

§ 44

Statut Izby podlega uchwaleniu przez założycielskie Zgromadzenie Izby. Członkowie założycielskiego Zgromadzenia potwierdzą przyjęcie Statutu przez złożenie pod nim podpisów.

 

§ 45

Zmiany w Statucie wymagają uchwały podjętej większością 2/3 oddanych głosów.

 

§ 46

Izba ulegnie likwidacji, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie Izby na dwóch kolejnych posiedzeniach większością 2/3 oddanych głosów.

 

W wypadku uchwalenia likwidacji Izby Walne Zgromadzenie na drugim posiedzeniu ustanowi likwidatora. Walne Zgromadzenie jest uprawnione rozporządzać majątkiem Izby pozostałym po jej likwidacji.

Pobierz Statut >>