Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”

Filozofią działania Izby jest być wszędzie tam, gdzie być powinna.

Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” powstała w roku 1992.

Jest pierwszą i najdłużej działającą organizacją w branży farmaceutycznej zrzeszającą na zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania, importu oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Aktualnie członkami Izby jest 128 podmiotów, wśród których znajdują się krajowi i zagraniczni producenci leków – generycznych i innowacyjnych, hurtownie farmaceutyczne. Nasze szeregi zasilają również firmy prowadzące działalność consultingową oraz firmy zajmujące się logistyką w sektorze farmaceutycznym.

Podstawowym celem Izby jest ochrona praw jej członków i reprezentowanie ich interesów, w tym gospodarczych, wobec organów władzy państwowej, samorządowej oraz przed innymi instytucjami właściwymi ze względu na charakter prowadzonej działalności. Współpracujemy z 25 organizacjami branżowymi i instytucjami państwowymi. Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” jako jedyna organizacja branżowa przyjmuje i rozpatruje indywidualne sprawy swoich członków, które w wielu przypadkach, identyfikowane jako problem środowiska, stanowią podstawę działań zmierzających do ich systemowego rozwiązania.

Swoje zadania Izba realizuje między innymi poprzez:

 • zbieranie od członków opinii nt. uzgadnianych społecznie aktów prawnych regulujących prowadzoną działalność gospodarczą  i opracowywanie opinii dla organów legislacyjnych,
 • współpracę z centralnymi organami administracji państwowej w szczególności Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Gospodarki,
 • współpracę z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
  i Produktów Biobójczych,
 • współpracę z jednostkami badawczo- rozwojowymi podległymi Ministrowi Zdrowia – Narodowym Instytutem Leków, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego-PZH, Instytutem Żywności i Żywienia,
 • uzyskiwanie oficjalnych interpretacji wobec coraz większej ilości nieprecyzyjnie formułowanych przepisów prawnych,
 • działalność informacyjną w mediach,
 • działalność doradczą i konsultacyjną dla swoich członków w zakresie prawa farmaceutycznego,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami,
 • współpracę z organami samorządu  lekarskiego, aptekarskiego oraz Towarzystwami naukowymi,
 • informowanie na bieżąco swoich członków o nowych i nowelizowanych aktach prawnych, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą branży farmaceutycznej,
 • propagowanie zasad działalności gospodarczej, opartych na uczciwej konkurencji.

Dewizą Izby jest, aby żadna sprawa nie pozostała nie załatwiona.
Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”

Prezes Zarządu – Irena Rej
Dyrektor Biura – Dorota Duliban
01-410 Warszawa, ul. Czorsztyńska 6
tel./fax.: +48 22 839 99 10, +48 22 839 77 37
e-mail: info@farmacja-polska.org.pl