Exeltis Poland Sp. z o.o.

Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
Tel.: +48 22 822 74 31
Fax: +48 22 822 14 45
e-mail: biuro@exeltis.com
strona internetowa: www.exeltis.pl