Propozycja uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (dotyczy Komunikatu nr 18).