Przekazanie do wiadomości informacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych w dwóch zakresach: 
oceny indywidualnych wyrobów medycznych (EAN) samodzielnie wykorzystywanych przez pacjenta, oceny klas wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro stanowiących element świadczenia opieki zdrowotnej