Przekazanie do wiadomości , skierowanego do konsultacji społecznych „Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich”.