dotyczy: stanowiska Izby do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie
określenia warunków i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w
zakresie programy lekowe.